Vốn dĩ hướng đối tượng chính là hướng đối tượng, chả quan tâm nó là cái gì cả… Học một ngôn ngữ mới thì cũng chỉ là một ngôn ngữ mới… Chả có gì khác…

4 tính chất:

Chuyện OOP có 4 tính chất đặc thù thì là chuyện ai cũng biết rồi, nếu bạn nói không biết thì cũng… kệ bạn.

Tính đóng gói:

Hiểu một các đơn giản thì có thể đóng toàn bộ code (gồm lớp, phương thức, thuộc tính…) thành một gói (gọi là class). Và chỉ trong class đó mới có quyền được được thay đổi bất cứ thứ gì trong đó. Nếu bên ngoài muốn dùng thì phải gọi đến class đó một tiếng và được gói đó chấp nhận (Tức là có quyền).

Tính trừu tượng:

Trừu tượng là không có thật. Wikipedia viết: Đây là khả năng của chương trình bỏ qua hay không chú ý đến một số khía cạnh của thông tin mà nó đang trực tiếp làm việc lên, nghĩa là nó có khả năng tập trung vào những cốt lõi cần thiết. (Đùa chút chứ nó vẫn có thật)

Tức là khi thiết kế đối tượng, đơn giản là chúng ta chỉ chọn ra các thuộc tính, phương thức của đối tượng cần cho việc giải quyết bài toán đang lập trình. (Những cái cốt lõi mà bài toán cần.)

Tính kế thừa:

Lớp con có thể kế thừa lại lớp cha, giúp tận dụng mã nguồn, giảm ngắn code, đỡ tốn não. Nếu lớp cha là interface, thì lớp con sẽ di truyền những contract trừu tượng từ lớp cha.

Một số loại kế loại kế thừa thường gặp: đơn kế thừa, đa kế thừa, kế thừa đa cấp, kế thừa thứ bậc.

Tính đa hình:

Ví dụ như cùng tính diện tích kế thừa từ lớp hình như hình tròn xử lý khác, hình vuông xử lý khác.Nói đơn giản cho mình hiểu là một lớp con kế thừa của lớp cha hoàn toàn có thể thay đổi lại cách xử lý của nó theo ý mình. (Phù hợp với lớp con)

2 đặc trưng:

Tái sử dụng mã nguồn (source reusability):

Đơn giản là tính kế thừa ở trên đã cho ta thấy, giúp mã nguồn ngắn hơn.

Che dấu thông tin (data hidding):

Với 4 tính chất trên mà đặt biệt là tính đóng gói đã cho ta thấy điều đó.

Note lại:

4 tính chất gồm:

Tính đóng gói là đóng gói toàn bộ vào class và nhắm che dấu thông tin. Cần tương tác thì phải liên hệ với class đó.
Tính trừu tượng là chọn những cái cốt lõi nhất, cần thiết để của đối tượng để giải quyết bàit toàn.
Tính kế thừa là lớp con có thể kế thừa lại lớp cha.
Tính đa hình là lớp còn có thể thay đổi phương thức của lớp cha cho phù hợp với mình.

2 đặc trưng gồm đặc trưng sử dụng lại, tái sử dụng mã nguồnđặc trưng che dấu thông tin.