Với đa số các thẻ HTML thì cần thẻ đóng, và như bạn biết… cái éo gì trên đời này cũng có ngoại lệ và có một số thẻ ngoại lệ đó là nó không có thẻ đóng… và trong HTML hay HTML5 mới nhất thì đây là một số thẻ mà Sói tìm được và nghĩ rằng là nó là cá biệt, dị biệt hay cách gọi khác là cá tính:

 • <area> - là một thẻ khá dị có chức năng là định vị khu vực cho một cái ảnh.
 • <base> - một thẻ quy định đường dẫn tương đối cho toàn bộ file HTML. (Đặt nó trong thẻ head và nó phải là duy nhất).
 • <br> - là một thẻ xuống hàng.
 • <col> - chỉ định thuộc tính cho mỗi cột.
 • <command> - người dùng có thể gõ lệnh để thực hiện. (Tiếc là chưa thằng browser nào hỗ trợ cả)
 • <embed> - nhúng flash hay ứng dụng gi đó bên ngoài vào.
 • <hr> - (horizontal rule) - một dấu gạch ngang.
 • <img> - hình ảnh.
 • <input> - nó là input, vậy đó. :3
 • <keygen> - xác định khó chính cho form.
 • <link> - để nhúng css hay gì gì đó.
 • <meta> - là meta tag. :3
 • <param> - xác định tham số của plugins.(object video gì đó :3 )
 • <track> - …
 • <wbr> - Vị trí ngắt hàng tuỳ chỉnh. :v :v

Cái gì cũng có bất quy tắc và đây là bất quy tắc của HTML.. :V Nên gọi là cá tính, bị biệt hay là cá biệt… Mà thôi, kệ nó… :3