Hỏi: Chúng ta nên dùng “Good luck for you” hay “Good luck to you”?


Đáp: Billy Kerr, Người nói tiếng anh bản xứ, là người Scottish.

Nếu muốn chúc ai đó may mắn, bạn chỉ cần nói “Good luck”

Bạn không cần nói “to you”, nó là không cần thiết. và “for you” thì thường không được sử dụng sau “good luck”.

“Good luck to you” là một thành ngữ được dùng ở UK, còn những nơi khác thì không chắc lắm.

Tuỳ thuộc vào tình huống, cách bạn nói, hay đơn giản là do giọng điệu của bạn mà nó cũng có thể được người ta hiểu theo nghĩa: “Tao không nghĩ mày sẽ thành công, nhưng dù sao thì cũng chúc mày may mắn” (lần sau). Nó có thể được sử dụng theo nghĩa là từ chối hoặc mang nghĩa tiêu cực. Vì vậy, bạn cần phải rất cẩn thận nếu bạn muốn sử dụng nó.