The instruction we find in books is like fire.Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.

Một số sách mình phải đọc:

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.

Sách mình đã đọc, sau này mình sẽ review toàn bộ:

  • 1. Đắc nhân tâm
  • 2. Người giỏi không phải là người làm tất cả.
  • 3. Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp.
  • 4. Tiếng gọi nơi hoang dã
  • 5.