Sửa lỗi fcitx không hoạt động trên WPS linux

Lỗi này là lỗi gì?

Lỗi này xuất hiện trên Deepin Manjaro của mình, theo tìm hiểu thì đôi khi còn xuất hiện trên Ubuntu, Arch hay bất cứ nên tảng nào… :V :V

Lỗi: Fcitx không thể sử dụng trên WPS linux.

Nguyên nhân: Biến mỗi trường bị cấu hình sai.

Sửa lỗi fcitx không hoạt động trên WPS linux

Vậy làm sao để sửa?

Sửa các file cấu hình của wps trong thư mục /user/bin, trông giống thế này:

1
2
3
4
5
6
7
sudo nano /usr/bin/wps #Word
sudo nano /usr/bin/wpp #Powerpoint
sudo nano /usr/bin/et #Excel

## Add two line:
Export XMODIFIERS="@im=fcitx"
export QT_IM_MODULE="fcitx"

Toàn bộ file giống thế này nè:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#!/bin/bash

export XMODIFIERS="@im=fcitx"
export QT_IM_MODULE="fcitx"

gOpt=
#gOptExt=-multiply
gTemplateExt=("wpt" "dot" "dotx")
gBinPath=$(dirname "$0")
if [ -d "${gBinPath}/office6" ]; then
gInstallPath=${gBinPath}
else
gInstallPath=/usr/lib
fi
gApp=wps
gDaemon=0

function parse_arg()
{
if [ "$1" == "-quickstart" ]; then
gOpt=-quickstart
gDaemon=1
return 0
fi
if [ $# -eq 1 ] ; then
ext="${1##*.}"
if [ "" = "${ext}" ] ; then
return 0
fi

for i in ${gTemplateExt}
do
if [ "${ext}" = "${i}" ] ; then
gOpt=-t
fi
done
fi
}

function run()
{
oldPwd="${PWD}"
if [ -e "${gInstallPath}/office6/${gApp}" ] ; then
if [ 1 -eq ${gDaemon} ]; then
nohup ${gInstallPath}/office6/${gApp} ${gOpt} > /dev/null 2>&1 &
else
${gInstallPath}/office6/${gApp} -style gtk+ ${gOptExt} ${gOpt} "$@"
fi
else
echo "${gApp} does not exist!"
fi
}

function main()
{
parse_arg "$@"
run "$@"
exit 0
}

main "$@"

Bài liên quan